Evinin İhtiyacı
Evinin İhtiyacı

A-4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALINACAKTIR UŞAK ÜNİVER

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
A-4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALINACAKTIR UŞAK ÜNİVER

A-4 fotokopi kağıdı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                                 : 2021/441318
1-İdarenin
a) Adı                                                         : UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
b) Adresi                                                    : İzmir Yolu 8. Km Bir Eylül Yerleşkesi 64200   MERKEZ/UŞAK
c) Telefon ve faks numarası                      :  2762212213 - 2762212214
ç) İhale dokümanının görülebileceği         :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 İnternet adresi (varsa) 
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                                                         : A-4 fotokopi kağıdı
b) Niteliği, türü ve miktarı                           : 5000 Paket fotokopi kağıdı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer               : Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi İzmir Yolu 8. Km. Merkez/UŞAK
ç) Süresi/teslim tarihi                                  : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk iş gününden başlamak üzere 60 takvim günü içinde yüklenici uhdesinde kalan malların tamamını teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi                                   : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk iş günü işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati      : 16.08.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)                       : Uşak Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Rektörlük Binası 1. Kat 112 no.lu oda)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1) A-4 fotokopi kağıdından 5 paket (1 koli)'nin fotoğrafı sunulacaktır.
2)Numunelerin Sunulma Yöntemi:
e-Teklifleri kapsamında belirttikleri bilgiler ile istenen kriterleri sağlayan istekliler belirlenerek, en düşük teklif fiyatına sahip ilk iki istekliden, ihale tarihi ve saatinden sonra, A-4 fotokopi kağıdından 5 paket (1 koli) olmak üzere numune istenecektir. Numuneleri teslim edebilmeleri için iki iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilecektir. İstekliler numunelerini, üzerine ihale ve firma bilgilerini içeren etiket yapıştırarak, numune teslim tutanağı karşılığında  UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir. İhale komisyonu tarafından, teklif edilen malların  teknik şartnamesine uygunluğunu değerlendiririlecektir. Numunesi teknik şartnameye uygun olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
11 ADET HİS GÖLETİ İÇİN ORMAN İZİN DOSYASI HAZIRLAMA HİZMET ALIMI İŞİ UŞAK İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜÖnceki Haber

11 ADET HİS GÖLETİ İÇİN ORMAN İZİN DOSYA...

UŞAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÇATI MALZEMESİ ALIMI UŞAK İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIN VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜSonraki Haber

UŞAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÇATI MALZEME...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar