Evinin İhtiyacı
Evinin İhtiyacı

ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ LASTİK SATIN ALINACAKTIR Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ LASTİK SATIN ALINACAKTIR Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Araç ve İş Makinelerinde Kullanılmak Üzere Lastik Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2021/20890 
1-İdarenin
a) Adresi    :    Karaağaç Mahallesi 1.Ezer Sokak No:8 Uşak Belediyesi Ek Hizmet Binası 64100 MERKEZ MERKEZ/UŞAK
b) Telefon ve faks numarası    :    2762314723 - 2762314153
c) Elektronik Posta Adresi    :    fenisleri@usak.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    Araç ve iş makinelerinde kullanılmak üzere toplam 33 kalem / 244 adet lastik alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    :    Uşak Belediyesi Ek Hizmet Binası Makine İkmal Birimi Deposu [ Karaağaç Mah. Gediz Yolu Stok Sahası MERKEZ/UŞAK ]
c) Teslim tarihi    :    Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, ürünlerin teslimatı 60 takvim gününde yapılacaktır.3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    Uşak Belediyesi-İslice Mh. İsmetpaşa Cad. No:3 Kat:3 Merkez/UŞAK
b) Tarihi ve saati    :    18.02.2021 - 15:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
(Kamu İhale Genel Tebliği' nin 58.3. maddesine istinaden)
a) Aday veya istekli adına düzenlenen "Sanayi Sicil Belgesi",
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen "Kapasite Raporu",
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen "İmalat Yeterlik Belgesi",
ç) (Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./ 3. md.) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin "yerli malı belgesi" veya "teknolojik ürün deneyim belgesi"
ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler; ihale üzerinde bırakılması halinde teslim edeceği ürünlere ait olmak üzere;
TS 11374 Standardı Uygunluk Belgesi
TS 11375 Standardı Uygunluk Belgesi
belgelerini teklif zarfı içinde sunmaları zorunludur. İsteklinin yetkili satıcı veya temsilci olması halinde, ürünün imalatçısına ait belgeleri sunmak zorundadır. 
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, ihale üzerinde bırakılması halinde teslim edecekleri ürünlere ait olmak üzere teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunun belirlenmesi amacıyla teknik bilgilerin ve ürün içeriklerinin yer aldığı "KATALOG" ları teklif zarfı içinde sunmaları zorunludur. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale Şubesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
METEOROLOJİ'DEN 40 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISIÖnceki Haber

METEOROLOJİ'DEN 40 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UY...

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ UŞAK ŞUBE BAŞKANLIĞINDAN İLANSonraki Haber

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ UŞAK ŞUBE BAŞKAN...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar