Evinin İhtiyacı
Evinin İhtiyacı

OYUN GRUBU, OYUN GRUBU AKSESUARLARI, AÇIK ALAN SPOR ALETLERİ VE OYUN GRUBU YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
OYUN GRUBU, OYUN GRUBU AKSESUARLARI, AÇIK ALAN SPOR ALETLERİ VE OYUN GRUBU YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Oyun Grubu, Oyun Grubu Aksesuarları, Açık Alan Spor Aletleri ve Oyun Grubu Yedek Parçaları Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2021/418492 
1-İdarenin
a) Adresi    :    Karaağaç Mahallesi Gediz Uluyolu No:291 64100 MERKEZ UŞAK MERKEZ/UŞAK
b) Telefon ve faks numarası    :    2762314723 - 2762314153
c) Elektronik Posta Adresi    :    parkbahceler@usak.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    1.Kısım 4 Kalem 2.Kısım 12 Kalem 3.Kısım 5 Kalem 4.Kısım 15 Kalem Toplam 4 Kısım 36 Kalem Oyun Grubu, Oyun Grubu Aksesuarları, Açık Alan Spor Aletleri ve Oyun Grubu Yedek Parçaları Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    :    Belediye mücavir alan içerisindeki muhtelif park alanları Merkez/ UŞAK
c) Teslim tarihi    :    Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içinde işe başlanacak olup, idarenin belirlediği belediye mücavir alan içerisinde bulunan muhtelif park alanlarına teknik şartnameye uygun olarak ürünlerin montajı 120 takvim günü içinde tamamlanacaktır.3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    Uşak Belediyesi - SARAYALTI MH. RAMAZAN AKAR SK. NO:3 KAT:5 MERKEZ / UŞAK
b) Tarihi ve saati    :    18.08.2021 - 15:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
(Kamu İhale Genel Tebliği' nin 58.3. maddesine istinaden)
a) Aday veya istekli adına düzenlenen "Sanayi Sicil Belgesi",
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen "Kapasite Raporu",
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen "İmalat Yeterlik Belgesi",
ç) (Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./ 3. md.)Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
belgelerinin asıllarını/aslına uygunluğu noterce veya idarece onaylı suretlerini teklif zarfı içinde sunmaları zorunludur. 
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
TS EN 1176-1 Standardı Uygunluk Belgesi [1.KISIM, 2.KISIM,3.KISIM, 4.KISIM] 
TS EN 1176-2 Standardı Uygunluk Belgesi [2.KISIM, 4.KISIM]
TS EN 1176-3 Standardı Uygunluk Belgesi [1.KISIM, 2.KISIM,4.KISIM] 
TS EN 1176-5 Standardı Uygunluk Belgesi [2.KISIM] 
TS EN 1176-6 Standardı Uygunluk Belgesi [2.KISIM, 4.KISIM] 
TS EN 16630 Standardı Uygunluk Belgesi [1.KISIM, 3.KISIM ]
TS 12427 [1.KISIM, 2.KISIM,3.KISIM, 4.KISIM] 
Ürünlere ait, akredite edilmiş kurumlardan alınmış olan Model Bazlı Uygunluk Belgeleri [1.KISIM, 2.KISIM,3.KISIM, 4.KISIM] (Bu belgelerdeki model kodlarının, sunulan ilgili standart belgelerinde de yazılı olması esastır.) 
belgelerinin asıllarını/aslına uygunluğu noterce veya idarece onaylı suretlerini teklif zarfı içinde sunmaları zorunludur. İsteklinin yetkili satıcı/temsilci olması halinde, yetkili satıcısı/temsilcisi olduğu ürünün üreticisine ait belgeleri sunmak zorundadır. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale Şubesi - SARAYALTI MH. RAMAZAN AKAR SK. NO:3 KAT:5 MERKEZ / UŞAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
UŞAK EŞME İLÇESİ ŞEHİT MUSTAFA EĞERCİ İMAM HATİP LİSESİ TADİLAT YAPIM İŞİ UŞAK İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜÖnceki Haber

UŞAK EŞME İLÇESİ ŞEHİT MUSTAFA EĞERCİ İM...

UŞAK'DA 15 TEMMUZ DESTANI ANILDISonraki Haber

UŞAK'DA 15 TEMMUZ DESTANI ANILDI

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar