Evinin İhtiyacı
Evinin İhtiyacı

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ İÇİN 36 AYLIK 400 MBPS İNTERNET HİZMET ALIMI İŞİ UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKA

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ İÇİN 36 AYLIK 400 MBPS İNTERNET HİZMET ALIMI İŞİ UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKA

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ İÇİN 36 AYLIK 400 MBPS İNTERNET HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN     :     2021/573603 
1-İdarenin
a) Adı     :     UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi     :     Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No:12 64100 MERKEZ Merkez/UŞAK
c) Telefon ve faks numarası     :     2762270034-219/254 - 2762242418
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası     :     https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı     :     SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ İÇİN 36 AYLIK 400 MBPS İNTERNET HİZMET ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı     :     36 AYLIK 400 MBPS
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer     :     Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne lokasyon olarak kurulacak olup, , ihtiyaç olması dahilinde Uşak İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı diğer birimlere de taşınabilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi     :     İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi     :     01.01.2022
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati     :     12.10.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)     :     Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No:12 UŞAK / Merkezi Satınalma İhale Odası
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan alınan en az 5 (beş) yıl Servis Sağlayıcılığı ve Altyapı İşletmeciliği Hizmeti Lisansına sahip olacak ve hizmeti sağlamaya yetkili olduklarını gösterir ilgili belgeleri teklif kapsamında sunacaktır. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:4.4.1.
Kamu Hastaneleri'nde verilen  İnternet Erişim Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
T.C. UŞAK1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2020/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANIÖnceki Haber

T.C. UŞAK1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMU...

SGK BORÇLARININ TAKSİTLENDİRİLMESİ İÇİN SON GÜNSonraki Haber

SGK BORÇLARININ TAKSİTLENDİRİLMESİ İÇİN...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar